WorkAct      Bert Liefveld      WorkArt

 

 

 

 

Huisvesting Prints & Pixels

voor Roads en Paswerk

 

Roads beheert 40 locaties verspreid over Amsterdam, Haarlem, Amstelveen, Hoofddorp en Diemen. De samenwerking tussen Roads en Paswerk in Prints & Pixels biedt volledige ontwerp- en printfaciliteiten voor alle drukwerkopdrachten. Hier werken mensen met een psychische of psychiatrische problematiek, waarbij dmv sociale participatie arbeidsintegratie wordt gerealiseerd. Bert Liefveld zocht voor deze opdrachtgever een nieuwe locatie in het centrum van Haarlem, waarbij zichtbaarheid en bereikbaarheid voor klanten en medewerkers voorop staan. Uitgangspunt was binnen de lage budgetten toch tot optimalisatie van de huisvesting te komen.

 

 

 

Bibliotheek 2.0 - Heemstede

De huidige bibliotheek biedt al een rijke variëteit aan activiteiten. De doelstelling is om extra invulling te geven aan de ontmoetingsfunctie. Bert Liefveld ondersteunt (door mvo pro deo) de door de gemeente ingeschakelde programmamanager die hieraan invulling geeft. Met veel partijen uit zorg, welzijn, cultuur en educatie zijn gesprekken aangegaan. Er moet snel gestart worden om eind 2016 te beginnen met de meest in aanmerking komende partijen, waarna naar verwachting snel de verbreding en verdieping kan worden aangegaan. De samenwerking betreft niet alleen inhoudelijk aanbod, maar ook bedrijfsvoering en shared services. Te realiseren doelen zijn o.a. een beter gebruik van de bedrijfsmiddelen, een hogere bezettingsgraad, het delen van administratieve capaciteit en een bredere inzet van specifieke expertise. Voor inhuizing per eind 2016 zullen de intentie-, de samenwerkings- en de beheers- of exploitatie overeeenkomsten worden opgesteld en ingevoerd.

 

 

Opzetten 3 Kringloopwinkels Haarlem

Bert Liefveld adviseert het re-integratiebedrijf Paswerk bij het opzetten van een 3-tal grote kringloopwinkels in het hogere segment in Haarlem (Schalkwijk, West en Noord), teneinde hierin mensen met een arbeidsbeperking op te leiden tot verkoopmedewerker en hen daarmee een plaats te bieden in de reguliere arbeidsmarkt. De advisering betreft locatie-onderzoek en -selectie, de aanhuur- en contractering, het aanvragen van de omgevingsvergunning tbv de te treffen voorzieningen en de budgettering.

 

 

 

Realisatie Werkplein Haarlem; re-integratie-

bedrijf Paswerk, UWV en gemeente Haarlem

 

Bert Liefveld adviseert het re-integratiebedrijf Paswerk, de gemeente Haarlem en het UWV bij het opzetten van het zgn. Werkplein. Het Werkplein beoogt een one-stop-servicepoint  voor werkgevers en werkzoekenden om hen wegwijs te maken in re-integratie/IRO, outplacement, loopbaanadvies en opleidingsmogelijkheden in Haarlem e.o. De advisering betreft locatie-onderzoek en -selectie, de aanhuur- en contractering, het aanvragen van de vereistevergunningen tbv de te treffen voorzieningen en de budgettering.

 

 

 

Businesscase verduurzaming - corporatie

De Alliantie, vestiging Almere

 

Woningcorporatie De Alliantie bezit in Almere veel zgn. grondgebonden woningen uit de jaren 80. Deze woningen zijn wel geïsoleerd en voorzien van een VR-ketel, zijn goed verhuurbaar maar hebben veel koudebruggen en zijn technisch gedateerd. Ook de gevel en dakopbouw laat (energetisch) te wensen over. Er is weinig ruimte voor extra huurverhoging, betaalbaarheid van het wonen is een belangrijk aandachtspunt en de komende jaren is er geen (grootschalig) planmatig onderhoud gepland. Bert Liefveld onderzoekt aan de hand van een sluitende business case of investeringen in duurzaamheid kunnen leiden tot verbetering van het rendement, het energieverbruik en het woongenot. Door te onderzoeken welke parameters in de huidige waarde opbouw positief kunnen worden beïnvloed als gevolg van investeren ontstaat budget. Met dit investeringsbudget kunnen de woningen energetisch, technisch en functioneel worden aangepakt.

 

 

 

Waarborgfonds Sociale Woningbouw &

Centraal Fonds Volkshuisvesting tbv

herstructurering woningcorporatie Vestia

 

Bert Liefveld maakt deel uit van het expertteam dat in opdracht van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Centraal Fonds Volkshuisvesting Herstructurering de vastgoedportefeuille van woningcorporatie Vestia onderzoekt. Aan de orde zijn het opstellen van de vastgoedvisie voor de sociale huursector en het daaruit volgend strategisch portefeuillebeleid. Door gerichte advisering kon dispositionering van portefeuilledelen gerealiseerd worden.

 

 

 

Maatschappelijk Vastgoed - gemeente

Haarlemmermeer

 

Door concentratie van de organisatie van de huisvesting van maatschappelijke voorzieningen als onderwijs, sport, zorg, welzijn, cultuur en recreatie kon de gemeente Haarlemmermeer efficiënter en effectiever omgaan met haar vastgoed. Deze transitie is begeleid door Bert Liefveld die in workshops de organisatie heeft voorbereid op deze wijzigingen in taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Tevens trad Bert op als coach van de Teammanager met de nadruk op samenwerking en verbetering van de dienstverlening.

 

 

 

Innovatieve financiering maatschappelijk

vastgoed en losweken gebieds-

ontwikkelingen - gemeente Groningen

 

De gemeente Groningen heeft een plan opgesteld voor het investeren in maatschappelijk vastgoed in de jaren 70-wijken van de stad. Hiervoor was een bedrag benodigd van ca. 43 M€, terwijl slechts 23 M€ beschikbaar was. Bert Liefveld heeft onderzoek gedaan naar alle innovatieve financieringsmogelijkheden voor deze transitie. In een drietal business cases zijn de mogelijkheden van Esco’s, btw-vriendelijke structuren, schatkistbankieren en samenwerking met corporaties onderzocht en is de waarde daarvan berekend. Van de ontbrekende 20 M€ kon zodoende ca. 10 M€ gevonden worden. Uitvoering wacht op eventuele verbreding dmv stadsverwarming.

 

Bijkomend aspect is de mogelijkheid om vastzittende beleidsontwikkeling in die wijken vlot te trekken door combinaties te maken van verantwoordelijkheden en financieringsstromen in de grijze, groene, blauwe en rode (sociale) infrastructuur.

 

 

 

Quick Scan Gemeentelijk Vastgoed

gemeente Zederik

 

De gemeente Zederik bestaat uit 7 kernen, waarvan er 3 een bredere functie hebben. Alle kernen beschikken over basisonderwijs en buurthuizen en, afhankelijk van de grootte van de kern over aanvullende voorzieningen. De gemeente wil het voorzieningenniveau handhaven, maar het bijbehorende vastgoed optimaliseren voor wat betreft effectiviteit en efficiency. Bert Liefveld was projectleider van de quick-scan van de bestaande voorzieningen en accommodaties. In nauwe samenwerking met het ambtelijk apparaat is in korte tijd blootgelegd waar de pijnpunten zitten en zijn de quick wins geformuleerd. Deze zijn vervolgens in een workshop met het College van Burgemeester en wethouders besproken. Hieruit is de noodzaak gebleken om per kern het gewenste, gedifferentieerde voorzieningenniveau te formuleren, waarna grote efficiencyslagen kunnen worden gemaakt in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en de exploitatie daarvan.

 

 

 

Beleidskader Gemeentelijk Vastgoed gemeente Leiderdorp

 

De gemeente Leiderdorp heeft aanvankelijk de bedoeling gehad om gemeentelijk eigendommenbeleid op te zetten. Bert Liefveld was projectleider bij het formuleren van de beleidskaders daarvoor. Tijdens het proces heeft Bert aangegeven dat vastgoed nimmer een doel op zich is, maar faciliterend aan de maatschappelijke voorzieningen die ze herbergen. Daarom is het project op een hoger niveau getild en is een beleidskader met uitgangspunten geformuleerd waarop de gemeente het voorzieningenniveau, het accommodatiebeleid en het eigendommen-, grond- en vastgoedbeleid kan formuleren. Voorts is een topiclijst opgesteld met 10 urgente projecten en processen die nadere uitwerking vergen.

 

 

 

Plan van Aanpak Maatschappelijk Vastgoed

Capelle aan de IJssel 

 

Bert Liefveld coachte gedurende langere periode de gemeentelijke organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, in het onderzoek naar verbetering van effectiviteit en efficiency van gemeentelijk vastgoed en accommodatiebeleid. Er is een bestuurlijke taakstelling om in zowel de gemeentelijke organisatie als in de toekomstige investeringen en exploitatie van gemeentelijk vastgoed forse bezuinigingen te bereiken.

Zowel de ambtelijke stuurgroep als de betreffende portefeuillehouders worden door Bert ondersteund met expertise en ervaring, waarbij hij met name de projectmanager coacht en sparring partner is van de betrokken wethouders. Het proces verkeert thans in de fase van het definiëren van de uitgangspunten, de inventarisatie van de portefeuille en het aangeven van de bezuinigingsmogelijkheden in relatie tot de inhoudelijke effecten van de transitie.

 

 

 

Onderzoek Rekenkamer West-Brabant 

 

Bert Liefveld was projectleider van het onderzoek 

dat de Rekenkamer West-Brabant deed naar de doelmatige en efficiënte besteding van middelen voor voorzieningen in onderwijshuisvesting in de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, osterhout en Roosendaal.

 

De vragen:

· op welke wijze is het beleid tot stand gekomen en heeft dit geresulteerd in duidelijke doelstellingen;

· sluiten kwantiteit en kwaliteit aan op deze doelstellingen;

· welke kosten zijn daaraan verbonden; hoe wordt de middelenverdeling bepaald en waardoor worden verschillen veroorzaakt;

· zijn de gemeenteraden in staat gesteld invulling te geven aan hun kaderstellende en controlerende rol, 

werden in 5 afzonderlijke Nota’s van Bevindingen met ambtelijke en bestuurlijke wederhoor beantwoord, waarna een Koepelnotitie voor alle 5 de gemeenten werd opgesteld.

 

 

 

Kerntakendiscussie gemeente Soest 

 

Bert Liefveld was projectleider van het onderzoek naar de situatie van maatschappelijk vastgoed. De uitkomsten voorzagen het College van Burge-

meester en wethouders van input om de kern-

takendiscussie op dit punt bestuurlijk te kunnen voeren.

Het onderzoek gaf aan waar zonder grote inhoudelijke ingrepen besparingen mogelijk zijn, waar scheefstand is ontstaan en op welke punten niet-wettelijke taken ter discussie kunnen worden gesteld. Voorts gaf het transparantie in de kosten en baten van voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

 

 

 

Maatschappelijk Vastgoed - gemeente 

Vlaardingen

 

 

Bert Liefveld was coach van de gemeentelijke organisatie

die de opdracht heeft het maatschappelijk vastgoed doelmatiger en doeltreffender te organiseren, te realiseren en te beheren. Hiertoe werd per beleidsveld een inhoudelijk plan opgesteld dat vertaald werd naar de behoefte aan huisvesting op korte, middellange en lange termijn. Uiteindelijk leidde het proces tot inzicht in de kosten en baten van maatschappelijke voorzieningen en het bijbehorende vastgoed, op basis waarvan transparante beslissingen genomen konden worden voor voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn.

 

 

 

Amsterdam - De Alliantie

 

Woningcorporatie De Alliantie heeft werkgebied Amsterdam, Almere, het Gooi en Amersfoort. Voor verkoop gelabelde woningen worden bij leegkomen verkocht.

Met de opbrengst ontwikkelt de corporatie nieuwe koop- en huurwoningen. Omdat de woningmarkt thans op slot zit, worden er te weinig woningen verkocht om nieuwe investeringen te doen. Gedacht wordt aan een meer complexgewijze verkoop. Bert Liefveld is gevraagd om nieuwe verkoopscenario’s op haalbaarheid te onderzoeken. Hierbij spelen prestatieafspraken met de gemeente, de financieringsovereenkomsten met het CFV, de borging van huurdersbelangen en de marktontwikkelingen bij institutionele beleggers een belangrijke rol bij de te ontwikkelen scenario’s. Daarbij is de afweging van maatschappelijke versus economisch doelstellingen, het intern Governancemodel en de rendementsdoelstellingen van de corporatie, evenals het interne draagvlak een essentieel onderdeel van het proces.

 

 

 

Haarlem - Spoorzone - woningbouw

 

De gemeente heeft een ambitieus Spoorzoneplan opgesteld voor een stevige sanering van het gebied. In dit plandeel moeten voornamelijk woonfuncties ondergebracht worden. De ter plaatse gevestigde bedrijven worden verplaatst en de locatie moet worden herontwikkeld. Bert Liefveld adviseerde één van die bedrijven inzake de herontwikkelingsmogelijkheden, het proces, de onderhandeling met de gemeente, eigenaren en overige ontwikkelende partijen als projectontwikkelaars en wooncorporaties. De opdrachtgever wenste een duurzame ontwikkeling met grondgebonden gestapelde woonfuncties en spraakmakende stadsvilla’s, waarbij de gemeentelijke eisen van een percentage sociale woningbouw en parkeren op eigen terrein (hier uitsluitend ondergronds mogelijk) duurzaam moesten worden geïntegreerd.

 

 

 

Amsterdam  - Rietveldacademie

 

De prestigieuze Rietveld Academie biedt kunstopleidingen op hbo en mastersniveau. Het bezit, samen met het Sandbergen Instituut, op een locatie nabij de Zuid-As een monumentaal gebouw, ontworpen door Gerrit Rietveld alsmede een naastgelegen nieuwe toren. Bert Liefveld heeft het College van Bestuur geadviseerd in keuzen rondom de tijdelijke en definitieve huisvesting. Plannen werden ontwikkeld voor een campus waarbij naast educatie, atelier- en tentoonstellingsruimte en woonfuncties voor studenten en (gast)docenten moeten worden gerealiseerd. Zowel het projectbureau Zuid-As als het naastgelegen advocatenkantoor van Loyens en Loeff werden bij deze plannen betrokken. Vervolgens werden de programma’s van eisen van de verschillende opleidingsrichtingen samengesteld voor de korte en middellange termijn, waarna scenario’s voor tijdelijke en permanente huisvesting werden ontwikkeld. 

 

 

 

Haarlem – Lyceum Sancta Maria

 

Nadat Bert Liefveld als gedelegeerd opdrachtgever van het bestuur van Lyceum Sancta Maria het proces van nieuwbouw en verbouw heeft voorbereid, is de initiatief en definitiefase van het plan voltooid. Hierbij zijn de verschillende programma’s van eisen samengesteld en is in overleg met de gemeente Haarlem het budget bepaald. WorkAct heeft vervolgens het bouwprojectmanagement van de verschillende ontwerpfasen uitgevoerd en de meervoudige onderhandse selectie van de architect (architectenbureau Klous+Brandjes), de constructeur (Pieters Bouwtechniek) en de installatieadviseur (Valstar-Simonis) alsmede de Europese aanbesteding van de aannemer en installateur begeleid.

 

 

 

SWV Paswerk - Cruquius

 

Paswerk is van een traditionele sociale werkplaats geïnnoveerd tot het mensontwikkelbedrijf van Zuid-Kennemerland. Paswerk is nu nog een Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten in het bedieningsgebied, te weten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Bennebroek en Haarlemmerliede-Spaarnwoude, maar ontwikkelt zich tot een Overheids NV.

Doel is om zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking (door een lichamelijke en/of psychische oorzaak) te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Voorheen werden deze medewerkers vooral op de in de 90’er jaren gerealiseerde locatie in Cruquius gehuisvest. Echter de trend is dat deze medewerkers meer en meer gedetacheerd worden in het bedrijfsleven, bij instellingen en overheden. Daardoor wordt de geconcentreerde huisvesting op de uni-locatie wellicht in de toekomst minder functioneel en is mogelijk op termijn behoefte aan kleinere, gedeconcentreerde huisvesting per divisie. Bert Liefveld heeft de haalbaarheid onderzocht van verschillende huisvestingsscenario’s, mede in relatie tot de naastgelegen zorginstelling SEIN, alwaar een plan voor zogenaamde omgekeerde integratie (woonfuncties op de zorglocatie) is ontwikkeld en een nieuw ziekenhuis wordt geprojecteerd. Bert Liefveld begeleidt Paswerk in deze processen.

  

 

 

UMC Utrecht - Vosseveld - Soest

 

Door herontwikkeling van de Uithoflocatie van UMC Utrecht voor het GGZ-deel en het speciaal onderwijs, was de in eigendom van UMC Utrecht zijnde locatie Vosseveld te Soest beschikbaar voor herontwikkeling. De opbrengsten daarvan moeten de verplaatsing van zorg- en onderwijsvoorzieningen financieel mede dekken. Bert Liefveld gaf leiding aan het proces van herontwikkeling, waarbij het belang van het UMC Utrecht niet alleen is om zoveel

mogelijk opbrengsten te genereren, maar ook, samen met de gemeente Soest en ander woon/zorgaanbieders te komen tot een aanvaardbare maatschappelijke herbestemming.

 

 

 

Zaltbommel - voorzieningen corporatie 

 

Teneinde in de vele kernen van de gemeente het geambieerde voorzieningenniveau op peil te brengen en te houden en niet als gemeente de zorg en de kosten van de het bijbehorende vastgoedeigendom en de –exploitatie uitsluitend alleen te dragen, heeft Bert Liefveld in opdracht van de wethouder Ontwikkeling en Vernieuwing onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de totale gemeentelijke vastgoedportefeuille onder te brengen in een op te richten nieuwe vastgoedentiteit voor het maatschappelijk vastgoed in de vorm van een PPS-voorzieningencorporatie waar zowel eigendom, investeringen, herontwikkeling en exploitatie zijn geïntegreerd.

 

 

 

ROC Horizon College - Alkmaar,

Hoorn en Heerhugowaard

 

 

Bert Liefveld was gedurende een aantal jaren de programmamanager huisvesting van het ROC Horizon College, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, met ca. 23.000 deelnemers, 1.300 medewerkers in 3 steden met aanvankelijk 26 locaties. Doel van het programmamanagement was de effectiviteit en efficiency van de huisvesting aanzienlijk te verbeteren. Hiertoe zijn fasegewijze op uni-locaties in de drie genoemde steden nieuwe gebouwen gerealiseerd en zijn de bestaande gebouwen herbestemd. Hierdoor is de huisvestingssituatie kwalitatief en kwantitatief geoptimaliseerd, en teruggebracht naar drie nieuwe gebouwen met een oppervlakte van nog niet de helft van het oorspronkelijke gebouwenbestand, mede door het vergoten van de benutting en bezettingspercentages. De te verlaten 6 locaties in Alkmaar zijn in overleg met de gemeente op de markt gebracht en middels een bidbook aan een ontwikkelaar, corporatie en de gemeente verkocht.

De drie nieuwe gebouwen zijn voorbereid op de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs. Door geconcentreerde huisvesting op de stationslocatie te Alkmaar kon daarmee tevens worden voorzien in de uitbreiding van het Gerechtsgebouw (in opdracht van het Ministerie VROM-RGD). Daarnaast is een efficiencyslag in de organisatie doorgevoerd en is het Facilitair Bedrijf voorbereid op de nieuwe huisvesting en een mogelijke verzelfstandiging.

 

 

 

Alkmaar - vervreemding 6 locaties

 

Als onderdeel van het programmamanagement van het ROC Horizon College (zie voorgaand project) zijn in Alkmaar 6 voormalige locaties in PPS-verband met de gemeente Alkmaar, een woningcorporatie en een projectontwikkelaar herontwikkeld ten behoeve van de realisatie van 550 woningen (sociale en vrije sector) en met (deels ondergronds) parkeren. Hiertoe zijn voor de 6 locaties in nauw overleg met de gemeente Alkmaar, die daarbij ruimtelijk ordenings- en volkshuisvestingsambities kon realiseren, bidbooks opgesteld en zijn de locaties aan de markt aangeboden, waarbij voor een aantal locaties een sale-and-rent-back constructie is gekozen in verband met de fasering van de nieuwbouw.

 

 

 

Haarlem - HBO-MBO campus

                   

Bert Liefveld was aanjager van het bestuurlijke proces om de haalbaarheid te onderzoeken van een omvangrijke campus voor HBO-InHolland en ROC NovaCollege te Haarlem, grens Bloemendaal. Zowel InHolland als het NovaCollege hebben op hun huidige hoofdlocaties in Haarlem nagenoeg alle Haarlemse vestigingen geconcentreerd. Aan de andere zijde van de Randweg heeft ROC Nova op haar locatie reeds gedeeltelijke nieuwbouw gepleegd. Deze locatie heeft nog verdere ontwikkelpotentie. Beide locaties worden gescheiden door de Randweg en een kantoorgebouw van de provincie. De provincie concentreert de eigen huisvesting in de komende jaren elders in Haarlem. De gemeente Haarlem wenst ook het NS-station Overveen te verplaatsen naar de beoogde campus. Op verzoek van de wethouder Ruimtelijke Ordening is onderzocht of een samenwerkingsmodel tussen beide onderwijsinstellingen, beide gemeenten en de provincie haalbaar is. Dit is gebeurd, naast de financiële en ruimtelijke ordenings-mogelijkheden, vooral vanuit visie en missie van de gemeenten en de onderwijsinstellingen.

 

 

 

Den Haag - Krachtwijken

                        

Den Haag heeft 4 voormalige zgn. Krachtwijken, aangewezen door de Minister van Wonen, Wijken en Integratie, die in aanmerking komen voor grootscheepse revitalisering. In totaal wordt er in Den Haag de komende jaren € 2,7 miljard geïnvesteerd in de sociale en fysieke infrastructuur. In opdracht van de Programmadirecteur was Bert Liefveld betrokken bij zowel de opzet van de Krachtwijkenorganisatie, de coaching van de programmadirecteur als het opstellen van het plan van aanpak van een aantal businesscases. Daarin heeft hij een aantal businesscasemanagers gecoached en was hij verantwoordelijk voor de aanzet van de financiële paragraaf van de uitvoeringscontracten en het monitorinstrument.

 

 

 

Dordrecht - Nieuw Krispijn

 

Dordrecht heeft één krachtwijk, Wielwijk/Crabbehof, aangewezen door de

Minister van Wonen, Wijken en Integratie, die in aanmerking komt voor

revitalisering. De gemeente heeft een programmadirecteur aangesteld. Voor de

buurt Nieuw-Krispijn is een externe programmamanager aangewezen die het

plan van aanpak opstelt en het team aanstuurt dat verantwoordelijk is voor de uitvoeringsplannen. Bert Liefveld coachte deze externe programmamanager en adviseerde de gemeentelijke programmadirecteur op een aantal fysieke en financiële onderdelen.

 

 

 

Vastgoedorganisatie – gemeente Woerden

 

De gemeente Woerden wilde haar vastgoed concentreren in één organisatieonderdeel. Traditioneel bezit de gemeente veel vastgoed, dat in eigendom is en beheerd en geëxploiteerd wordt door verschillende bedrijfsonderdelen (gemeentelijke huisvesting, scholen, welzijn-, sport- en cultuurinstellingen, woningen alsmede ongebouwd vastgoed. Bert Liefveld was projectleider van deze transitie. Hij was verantwoordelijk voor het plan van aanpak, het advies rondom de keuze van de concentratie en de uiteindelijke positionering in de gemeentelijke organisatie, alsmede de invulling van de nieuwe entiteit.

 

 

 

Campus Codarts  Hoge School der Kunsten - Rotterdam/Vlaaardingen  

 

Codarts wenst te komen tot een campuslocatie. Op dit moment zijn zes verschillende vestigingen in gebruik in Rotterdam en Vlaardingen. De Rotterdamse locaties lenen zich niet voor een campusontwikkeling. Bert Liefveld heeft onderzocht of Codarts in Vlaardingen fasegewijs de te herontwikkelen locatie Vijfsluizen aan de Nieuwe Waterweg kon betrekken en of deze locatie geschikt gemaakt kon worden voor de functies van de Hogeschool voor de Kunsten, waarbij educatie, wonen, kantoren, een hotel en de Creative Industry een plaats kunnen krijgen. Bert Liefveld heeft bestuurlijke bruggen weten te slaan en heeft ondanks de weerbarstige markt de partijen bijeengebracht. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Hogeschool, de gemeente Vlaardingen en ontwikkelaar OVG gesloten.

Bert Liefveld  |  workact@gmail.com